Photography Portfolio - 67

Autumn Spiral, Bridalveil Creek, Yosemite

The image Autumn Spiral, Bridalveil Creek, Yosemite was posted online on the 24 February 2018.